Експертні висновки

Експертні висновки 

акредитаційної експертизи підготовки

фахівців освітнього ступеня “бакалавр” галузі знань 0101 Педагогічна

освіта напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта. Електроніка

в Кам’янець-Подільському національному університеті

імені Івана Огієнка