Експертні висновки

Експертні висновки 

акредитаційної експертизи підготовки

фахівців освітнього ступеня “бакалавр” галузі знань 0101 Педагогічна

освіта напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта. Електроніка

в Кам’янець-Подільському національному університеті

імені Івана Огієнка

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.