23 Бер 2016

Міжнародна наукова конференція на тему: «ДИДАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ДІЄВОГО ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСТНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ»

Автор публікації: Микола Предиткевич

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

про підготовку матеріалів до збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна.

 

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

12-13 жовтня 2016 року на базі кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка планується проведення Міжнародної наукової конференції на тему: «ДИДАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ДІЄВОГО ФОРМУВАННЯ  КОМПЕТЕНТНІСТНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ».  

Запрошуємо до співпраці науковців, викладачів вищих навчальних закладів,  представників державних установ освіти, докторантів, здобувачів, аспірантів.

ЗМІСТОВІ  НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • прогнозування та проектування галузевих (фізика, математика, техніка, технологія)  стандартів навчання;
 • конструювання змісту та навчального середовища фізико-технологічної освіти в ракурсі орієнтирів Закону  України «Про вищу освіту»;
 • організаційні  форми  забезпечення дієвості навчального процесу з дисциплін фізико-технологічного профілю;
 • інноваційні технології та інтерактивні  методи формування світоглядних мір обізнаності учнів (студентів) з фізики.

Статті будуть опубліковані у 22-му випуску збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна (збірник зареєстровано як фаховий: Наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015р.) Збірник є рецензованим періодичним науковим виданням, внесеним до міжнародних  наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, CEJSH. За матеріалами доповідей  наукової конференції буде видано збірник тез.

Термін подання матеріалів (стаття до збірника наукових праць та тези доповідей на  конференцію – мають бути різні за назвами та обсягами) – до 15 червня 2016 р.

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

Стаття повинна відповідати тематиці збірника і сучасному стану науки, бути актуальною, не опублікованою раніше чи поданою до публікації в інших наукових виданнях України та світу. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, відсутність плагіату та коректність висновків, правильне цитування наукових джерел і посилання на них.

Подані статті розглядає редакційна колегія збірника і два анонімні рецензенти. Після схвального відгуку на рецензовану статтю редакція приймає остаточне рішення щодо її публікації, про що повідомляється авторові. Статті, які не відповідають зазначеним нижче вимогам, редакція не розглядає.

Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р.

№ 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів, які прописуються у тексті статті:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття; формулювання мети статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок з цього напрямку.

До редколегії матеріали потрібно надсилати у такому вигляді:

електронний варіант  статті разом із трьома анотаціями обсягом до 12 сторінок (тези – до 3-х сторінок): формат документа ­А-4, відстань між рядками ­­ 1,5 інтервали, кегль 14, гарнітура Тimes New Roman; поля: ліворуч, угорі, внизу 2,5 см, праворуч 1 см; абзацний відступ 1; у текстовому документі не використовувати переносів; формули створювати у відповідному редакторі; таблиці, рисунки, малюнки повинні мати наскрізну нумерацію і назву; ілюстративний матеріал подавати в тексті; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт (рисунки повинні бути чіткими).

Структура оформлення матеріалів статті:

 1. УДК (у лівому верхньому куті сторінки).
 2. Ініціали та прізвище автора (по центру).
 3. Назва закладу та E-mail  автора (по центру).
 4. Анотація у формі висновків (100-120 слів) та ключові слова (8-10 слів ) українською мовою.
 5. Матеріал статті з виділенням жирним шрифтом заголовків структурних елементів.
 6. Список використаних джерел (оформлений згідно останніх вимог до бібліографії).
 7. Ініціали і прізвище автора, назва статті, назва закладу, анотація (80-100 слів), ключові слова (8-10 слів) – російською та англійською мовами.

 

 1. Ініціали і прізвище автора, назва статті, назва закладу та список використаних джерел  транслітерацією (для перекладу тексту, написаного українською, використовувати ua.translit.net).
 2. Відомості про автора українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові; ступінь; звання; посада; місце роботи; адреса; номер телефону; відділення найближчої Нової пошти.  

 

Видання збірника здійснюється із залученням авторських коштів:  40 грн.  за 1 сторінку  тексту  статті та тез.

Електронні версії матеріалів потрібно надсилати на E-mail: mvf@kpnu.edu.ua

Паперову версію статті та тез  (з підписом автора)  і  поштовий переказ за послуги друку надсилати за адресою:

Трипалюк Максим Святославович (старший лаборант кафедри МВФ і  ДТОГ),

фізико-математичний факультет,

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

вул. Уральська, 1, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

Тел.: (03849) 3-16-01; факс (03849) 3-07-83; моб. 0971284890

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ СТАТТІ: (в одному файлі!):

УДК 373.5.16:53

М. Г. Петрук

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Анотація: українською мовою 100-120 слів.

Ключові слова: 8-10 слів.

текст статті (10-12 сторінок).

Список використаних джерел:

 (Шрифт – Times New Roman; розмір шрифту – 12; міжрядковий інтервал – 1. Вимоги до оформлення бібліографії подано в Бюлетені ВАК України № 3 за 2008 р.)

 1. Атаманчук П.С. Педагог-физик XXI века. Основы формирования профессиональной компетентности: Монография / П.С. Атаманчук, К.Г. Никифоров, А.А. Губанова, Н.Л. Мыслинская. – Калуга-Каменец-Подольский: изд. КТУ им. К.Э. Циолковского, 2014. – 268 с.
 2. Шут М.І. Якісна фізична освіта як вагомий чинник відродження української державності // М.І. Шут, Л.Ю. Благодаренко // Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка. Серія педагогічна [редкол.: П.С. Атаманчук (голова, наук. ред. та ін.)], 2015. – Вип. 21. – С. 55-58.

Н. Г. Петрук

Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Аннотация: ……

Ключевые слова: …..

М. G. Petruk

Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko National University

FORMING  PROFESSIONAL JURISDICTIONS  FUTURE TEACHER  PHYSICALLY TECHNOLOGICAL TO TYPE

Anotation:……..

Key words:……

M. G. Petruk

Kam’janec'-Podil's'kyj nacional'nyj universytet imeni Ivana Ogijenka

FORMUVANNJa FAHOVYH KOMPETENTNOSTEJ MAJBUTN''OGO VChYTELJa

FIZYKO-TEHNOLOGIChNOGO PROFILJu

Spysok vykorystanyh dzherel:

1.   Atamanchuk P.S. Pedagog-fizik XXI veka. Osnovyi formirovaniya professionalnoy kompetentnosti: Monografiya / P.S. Atamanchuk, K.G. Nikiforov, A.A. Gubanova, N.L. Myislinskaya. — Kaluga – Kamenets-Podolskiy: izd. KTU im. K.E. Tsiolkovskogo, 2014. – 268 s.

2.   Shut M.I. Jakisna fizychna osvita jak vagomyj chynnyk vidrodzhennja ukrai'ns'koi' derzhavnosti // M.I. Shut, L.Ju. Blagodarenko // Zbirnyk naukovyh prac' K-PNU imeni Ivana Ogijenka. Serija pedagogichna [redkol.: P.S. Atamanchuk (golova, nauk. red. ta in.)], 2015. – Vyp. 21. – S. 55-58.

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА:

Петрук Микола Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Домашня адреса: Україна, м. Кам’янець-Подільський, вул. Уральська, буд.3, кв. 54, E-mail: ukrain@gmail.com,

контактний телефон: 0961111110, 03849 (3-16-01).  Нова пошта №4 в м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 14.

Petruk Mykola Grigorovich – candidate of  pedagogical sciences, associate professor, associate professor of department of  physics of the Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University,.

Domestic address: Ukraine, Kamianets-Podilskyi, st. Uralska, 3, apt. 54. E-mail: ukrain@gmail.com,

рin telephone: 0961111110, 03849 (3-16-01).

Оргкомітет конференції