Кyх Аркaдій Микoлайович

Народився Кух Аркадій Миколайович 25 травня 1971 р. в с. Постолівка Волочиського району Хмельницької області в сім’ї робітника. Батько Кух Микола Маркович – робітник Чемеровецької РЕМ, мати – Кух Катерина Леонідівна – фельдшер Кочубіівського ФАП.
У 1977-1986 роках навчався в Кочубіївській восьмирічній школі. Характер майбутнього науковця формувався під впливом педагогів школи: першої вчительки Капуціян Надії Станіславівни, вчительки української мови, директора школи, Харкавлюк Марії Антонівни, вчительки математики, завуча, Павлишиної Марії Петрівни, вчителя географії Черкаса Петра Сергійовича та ін.
З 1987 по 1988 рік Кух А.М. навчався в Жердянській середній школі, яку закінчив із золотою металлю. Остаточний вибір професії сформувався на прикладах діяльності вчителя математики Пасяка Василя Олександровича, вчительки фізики, директора школи Доміни Марії Григорівни.
З 1988 по 1993 рік навчався у Камянець-Подільському державному педагогічному інституті  імені В.П. Затонського. на фізико-математичному факультеті. Наукові інтереси формувалися на основі ідей доцента кафедри фізики Криськова Цезарія Андрійовича, завідувача кафедри фізики доцента Аносова Михайла Дмитровича, завідувача кафедри методики викладання фізики і ТЗН Атаманчука Петра Сергійовича. Після закінчення інституту отримав кваліфікацію «Вчитель фізики, інформатики та обчислювальної техніки».
Трудовий шлях розпочав у 1993 році на посаді старшого лаборанта лабораторії обчислювальної техніки в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті імені В.П. Затонського. У 1994 році обраний на посаду асистента кафедри методики викладання фізики і технічних засобів навчання Кам’нець-Подільского державного педагогічного університету.
В 1996 році вступив до аспірантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. В цей час світогляд майбутнього вченого зростав на основі праць і спілкування з низкою науковців: завідувачем кафедри теорії і методики навчання фізики та астрономіх Коршаком Євгенієм Васильовичем, завідувачем кафедри методики фізики і методики її викладання Запорізького національного університету, професором Сергєєвим Олександром Васильовичем, завідувачем кафедри педагогіки, психології, методик фізики та математики Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка Савченком Віталієм Федоровичем та ін. В 1998 році захистив дисертацію та тему «Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики на основі рівневих завдань еталонного характеру» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (науковий керівник Атаманчук Петро Сергійович). У цьому ж році обраний конкурсною комісією на посаду старшого викладача кафедри методики викладання фізики і ТЗН Кам’янець-Подільського державного університету.
З 2003 року обраний на посаду доцента кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі. В цьому ж році отримав атестат доцента цієї ж кафедри. У 2003-2006 рр. навчався в докторантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (кафедра теорії і методики навчання фізики та астрономії). В цей час на тематику досліджень вплинули праці завідувача кафедри професора Сиротюка Володимира Дмитровича, академіка Ляшенка Олександра Івановича, академіка РАО Самойленка Петра Івановича, професора Ільїна Олексія Івановича та ін.
В 2009 році обраний на посаду професора кафедри методики навчання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2014 році під керівництвом Куха Аркадія Миколайовича захищено Роздобудьком Максимом Олеговичем дисертацію «Формування проектно-дослідницької компетентності студентів аграрних коледжів у процесі навчання фізики» на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук. У 2017 році під керівництвом Куха Аркадія Миколайовича захищено Килимником Сергієм Миколайовичем дисертацію «Організація професійно-орієнтованої діяльності студентів у процесі вивчення фізики в коледжах» на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук.
У 2018 році Кух А.М. захистив докторську дисертацію “Теоретичо-методичні засади професійної підготовки учителя фізики в умовах освітньо-інформаційного середовища” за спеціальностями 13.00.04 – теорія і матодика професійної освіти, 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) (науковий консультант – Атаманчук Петро Сергійович).
У різні роки Кух А.М. забезпечував навчальний процес з дисциплін: “Методика навчання фізики”, “Програмування”, “Технічні засоби навчання”, “Методика викладання фізики у ВНЗ”, “Інформаційно-комунікаційні технології”, “Конструювання тестів”, “Організація дистанційної освіти в навчальних закладах”, “Методика професійного навчання”, “Дидактика професійної освіти”, “Методика наукових дослідженнь”, “Інженерна та комп’ютерна графіка”, “Основи технічного констуювання”, “Дидактичні основи технічної творчості”, “Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях” та ін.
Нині Кух А.М. здійснює наукове керівництво аспірантів освітньої галузі 014 Середня освіта (Фізика), магістрантів освітньої галузі 015 Професійна освіта (Охорона праці), 011 Освітні вимірювання, виступає офіційним опонентом на захисті кандидатських та докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора педагогічних наук.
А.М. Кух – завідувач навчально-наукової лабораторії “Управління навчально-пізнавальною діяльністю кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі” університету, де успішно здійснюється робота з організації та управління пізнавальною діяльністю учнів та студентів при вивченні фізико-математичних та природничо-технологічних дисциплін, з навчання сучасних методик та технологій навчальної діяльності студентів, з популяризації інноваційних технік та процесів в освітніх закладах різного типу.
А.М. Кух заступник завідувача науково-методичної ради фізико-математичного факультету, член вченої ради факультету. Член редколегії “Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. С
ерія педагогічна”, який влючено до переліку  фахових видань України. Завжди бере активну участь в організації та проведенні міжнародних наукових конференцій у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Наукові інтереси А. М. Куха торкаються проблем організації та забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів фізики в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища, Учасник понад 150 закордонних, міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, симпозіумів, міжнародних форумів, неодноразовий переможець Євроазійської-Азіатської першості з наукової аналітики (2011, 2012, 2013, 2016 рр.). Автор понад 300 наукових праць, серед яких: 4 монографії (1 одноосібна, 3 колективні, 1 з яких – закордонна); 12 навчально-методичних посібників (5 у співавторстві, з яких 8 рекомендовано МОН України;) статті у наукометричних та фахових журналах, збірниках наукових праць, у закордонних виданнях.
Нагороджений медаллю за вагомий внесок у розвиток освіти і науки в Кам’янець-Подільському національному університеті (2003 р.); Почесною грамотою обласного відділу народної освіти в Хмельницькій області (2008 р.); грамотами Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2002, 2003, 2008, 2015, 2018 р.), відзначений Подякою Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Монографії

 1. Куx A.М. Тeopeтичнi тa мeтoдoлoгiчнi зaсaди фopмувaння систeми мeтoдичнoї пiдгoтoвки вчитeля фiзики : мoнoгpaфiя / A. М. Куx. – Київ : НПУ iмeнi М.П.Дpaгoмaнoвa, 2006. – 320 с.
 2. Куx A.М. Мeтoдичнi зaсaди opгaнiзaцiї oсвiтньoгo сepeдoвищa з фiзики в зaгaльнooсвiтнix нaвчaльниx зaклaдax : мoнoгpaфiя / A. М Куx, Д. Я. Кoстюкeвич. – Кaм’янeць-Пoдiльський : Aбeткa, 2006. – 228.
 3. Кух А.Н. Проблема гармоничного развития человека в контексте специфики современного образования и процессов социализации. / Петр Атаманчук, Кух Аркадий, Атаманчук Виктория, Билык Роман, Николаев Алексей, Семерня Оксана // Моnograph on the results of the International Conferenc: International Academy of Science and Higher Education. – London: IASHE, 2016. – 180 P.
 4. Кух А.Н. Перспективные достижения современных ученых: образование и воспитание, физическое воспитание и спорт, философия, литература и лингвистика, культура и искусство, юриспруденция. : монография / [авт.кол. : Олексин Ю.П., Кух А.Н., Макаренко А.В. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО С.В, 2017. – 150 с.

Підручники, навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України

 1. Кух А.М., Атаманчук П.С., Ляшенко О.І., Мендерецький В.В. Методичні основи організації і проведення навчального фізичного експерименту. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2006. – 216 с.
 2. Кух А.М., Атаманчук П.С. Тематичні завдання еталонних рівнів з фізики 7-11класи- «Абетка-Нова», Кам’янець-Подільський, 2004. – 136 с.
 3. Кух А.М., Атаманчук П.С. Тематичні завдання еталонних рівнів з фізики (9-11 кл) Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: КПДПУ, 2001. – 76 с.
 4. Кух А.М., Атаманчук П.С. Тематичні завдання еталонних рівнів з фізики (7-8 кл) Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: КПДПУ, 2001. – 68 с.
 5. Кух А.М., Кух О.М. Технічне забезпечення сучасного освітнього середовища. Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – 130 с.
 6. Кух А.М., Сморжевський Л.О., Атаманчук П.С. Задачі з алгебри і початків аналізу: 1001 задача фізико-технічного змісту: 10-11 кл. Київ: А.С.К., 1999. – 153 с.
 7. Кух А.М., Кух О.М. Сучасні технічні засоби навчання. Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2002. – 108 с.
 8. Кух А.М. Технічне забезпечення освітнього середовища. Навчальний посібник. Кам’янець-Подільський: «РУТА», 2008. – 160 с.
 9. Кух А.М. Практикум з шкільного фізичного експерименту. Кам’янець-Подільський: «Абетка», 2007. 80 с.
 10. Кух А.М., Кух О.М. Тематичні тестові завдання з ТЗН. Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2002. – 64 с.

Статті в закордоних та наукометричних видання

 1. Кух А.Н. Образовательная среда и особенности её проектирования. Управление качеством обучения в системе непрерывного профессионального образования (в контексте Болонского процесса). Сборник трудов ХІІ Международной научно-методической конференции.-Выпуск 10, том 1. Москва, 2006. – 502 с. – С. 82-86.
 2. Кух А.Н., Гладской В.В., Калугина Л.И., Самойленко П.И. Формирование учебно-познавательных умений – необходимое условие повышения качества профессиональной подготовки будущих учителей специалистов. Управление качеством обучения в системе непрерывного профессионального образования (в контексте Болонского процесса). Сборник трудов ХІІ Международной научно-методической конференции.Выпуск 10, том 1. Москва, 2006. – 502 с. – С.93-99.
 3. Кух А.Н., Самойленко П.И., От учебно-познавательных умений к высокой профессиональной подготовке // Специалист. – № 5. – 2006. – С. 24-26.
 4. Кух А.Н. Образовательная среда и особенности её проектирования. Управление качеством обучения в системе непрерывного профессионального образования (в контексте Болонского процесса). Сборник трудов ХІІ Международной научно-методической конференции. – Выпуск 10. – Том 1. – Москва, 2006. – С. 82-82.
 5. Кух А.Н. Инновация и профессионально-методическая подготовка преподавателя физики // Преподавание физики в высшей школе. – № 32. – С. 86-94.
 6. Кух А.Н. Принципы построения инновационных педагогических и рейтинговых систем контроля. Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе: на пути к новому качеству образования: Материалы международной научно-методической конференции. Пенза:ПГУАС, 2004. – Ч. 2. – С.78-83.
 7. Кух А.Н. Интерактивные методы обучения и их применение в высшей школе. Преподавание физики в высшей школе // Научно-методический журнал. № 31. Москва, 2005. – С.14-17.
 8. Кух А.Н., Гладской В.В., Калугина Л.И., Самойленко П.И.Формирование учебно-познавательных умений – необходимое условие повышения качества профессиональной подготовки будущих учителей специалистов. Управление качеством обучения в системе непрерывного профессионального образования (в контексте Болонского процесса). Сборник трудов ХІІ Международной научно-методической конференции. – Выпуск 10. – Том 1. Москва, 2006. – С. 93-99.
 9. Кух А.Н. Интерактивные технологи формирования профессиональных качеств будущих учителей физики. Новые технологии в преподавании физики: школа и ВУЗ (НТПФ-IVl) 14-17 марта 2005 г. Москва, Типография МПГУ, 2005. – С.55.
 10. Кух А.Н., Роздобудько М.О. Методика преподавания физики с использованием компьютерных моделей. Материалы VI Международной научно-методической конференции «Физическое образование: проблемы и перспективы», посвященней 105–летию со дня рождения А.В.Перышкина, (12-15 марта 2007 г.). – Часть 2. М.:МПГУ, 2007. –196 с. – С. 85-90.
 11. Кух А. Н. Компоненты современной системы профессиональной подготовки учителей физики. Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка образовательных услуг. Сборник научных трудов ХIII Международной научно-методической конференции. Выпуск 11, том 1. Москва, 27-28 марта 2007 года. Королёв: ООО фирма «Восход» – 508 с.- С. 25-31.
 12. Кух А.Н. Структура учебного курса дидактики физики. Материалы VI Международной научно-методической конференции «Физическое образование: проблемы и перспективы», Часть 2. М.:МПГУ, 2007. – 196 с. – С.64-66.
 13. Кух А.Н. Инновация и профессионально-методическая подготовка преподавателя физики //Преподавание физики в высшей школе. – № 32. – С. 86-94.
 14. Кух А.Н., Килимнк С.Н. Экспериметальное исследование условий профессионально-ориентированной деятельности студентов колледжей по физике. Scientific researches and their practical application. Modern state and ways of development ‘2013 Педагогика, психология и социология 2. Теория и методика учебы, воспитания и образования. Интернет-конференция 11-22.11.2015// SWORLD. – 120 с. – С. 275-277.
 15. Кух А.Н. Килимник С.Н., Исследование условий профессионально-ориентированной деятельности студентов колледжей по физике // Актуальные проблеммы гуманитарных и естестcвенных наук. – Москва. – № 11. – 2015.  – С.312-318.
 16. Кух А.Н., П.С. Атаманчук, М.О.Роздобудько, О.М. Николаев, Е.М. Диндилевич Прогнозирование в обучении физике как механизм его результативности. П.С. Атаманчук, А.М. Кух, М.О. Роздобудько, О.М. Николаев, Е.М. Диндилевич // «Problems of modern pedagogics in the context of international educational standarts development» : [матеріали міжнародної наукової конференції] ; (Лондон, Великобританія, 31 січня –5 лютого, 2013 р.). London : International Academy of Science and Higher Education, JASHE, 2013. – P. 89–92.
 17. Кух А.Н., Атаманчук П.С., Атаманчук В.П., Билык Р.Н., Николаев А.М., Семерня О.Н. Теория управления обучением: теоретические начала. Іnternational scientific. Аnalytical project – http://gisap.eu/ru/node/116738
 18. Кух А.Н., Атаманчук П.С. Атаманчук В.П., Билык Р.Н., Николаев А.М., Семерня О.Н. Компетентность как показатель действенности обучения. International scientific. Analytical project http://gisap.eu/ru/node/110284/
 19. Кух А.Н. Методологические и теоретические основы инновационных обучающих систем профессиональной подготовки специалистов. Scientific Jornal of the Technical University of Varna, Special number. Днепропетровск — Варна, «Пороги», 2006 – С.58-69.
 20. Кух А.Н. Компетентносный подход в профессиональной подготовке учителя физики // Scientific researches and their practical application. Modern state and ways of development ‘2013 / Педагогика, психология и социология – 2. Теория и методика учебы, воспитания и образования. Интернет-конференция 1-12.10.2013 // SWORLD. 120 с. C.47-54. 
 21. Куx A .М., Куx O. М. Iнфopмaцiйнo-oсвiтнє сepeдoвищe в систeмi мeтoдичнoї пiдгoтoвки мaйбутньoгo вчитeля фiзики / A. М. Куx, O. М. Куx // Дидaктикa мexaнiзмiв дiєвoгo фopмувaння кoмпeтeнтнoстeй мaйбутнix фaxiвцiв фiзикo-тexнoлoгiчнoгo пpoфiлю : збipник нaукoвиx пpaць кaм’янeць-пoдiльськoгo нaцioнaльнoгo унiвepситeту iмeнi Iвaнa Oгiєнкa. – Сepiя пeдaгoгiчнa. – Випуск 22. – Кaм’янeць-Пoдiльський, 2016. – С. 171-173.
 22. Кух А.М. Компетентність і світогляд / А.М. Кух // SWORD: Научный взгляд в будущее. – Випуск 6, том 3. – Одесса : Куприенко С.В., 2017.  – С. 23-29.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Кух А.М. Методологічні та технологічні засади формування інноваційних навчальних систем фахової підготовки вчителя фізики. Вісник Чернігівського, державного педагогічного університету. Випуск 36(2). Серія: Педагогічні науки – Чернігів, 2006. – С.3-9.
 2. Кух А.М. Концептуальні засади фахової підготовки викладача фізики. Дидактика професійної школи: Зб. наук. пр: Випуск 3/Ред. кол.: С.У.Гончаренко, В.О.Радкевич, І.Є.Каньковький та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С. 83-86.
 3. Кух А.М. Іноваційний характер діяльності учителя фізики при постановці інтегрованих лабораторних робіт. Наукові записки. – Випуск 55. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2004. – С. 201-207.
 4. Кух А.М. Особливості педагогічної системи дистанційного навчання. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактики дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. — Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – Випуск 10. – С.111-114.
 5. Кух А.М. Професійні здібності вчителя фізики і їх розвиток у ВНЗ. Вісник Чернігівського даржавного педагогічного університету. Випуск 23. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2004.  – С.182-189.
 6. Кух А.М. Синергетичний підхід до формування методичних систем фахової підготовки учителя фізики. Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції «Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики». – К.:НПУ, 2004. –  С. 61.
 7. Кух А.М. Узагальнення і систематизація в розвитку пізнавальної самостійності учнів з фізики. Зб. наук. праць К-ПДПУ: Серія педагогічна: Вип. 5. Кам’янець-Подільсь­кий: К-ПДПУ, інформа­ційно-видавничий відділ, 1999. – С.57-60.
 8. Кух А.М. Умови функціонування освітнього середовища. «Наукові записки»: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова –К.:НПУ, 2003. – Випуск LIII(53). – С.171-178.
 9. Кух А.М. Формування професійних інтересів майбутніх учителів фізики. Наукові записки. – Випуск 55. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2004. – С. 274-281.
 10. Кух А.М. Концептуальні основи професійно-методичної підготовки викладача фізики. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький: ХНУ, 2005. – С.95-96.
 11. Кух А.М. Методичні основи формування сучасного освітнього середовища фізики. Освітнє середовище як методична проблема: Збірник наукових праць Херсонського державного університету.  – Херсон: ХДУ, 2006. – С. 44-47.
 12. Кух А.М. Моделювання системи фахової підготовки викладача фізики. Наукові записки. – Випуск 66. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград, РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2005. – С. 87-93.
 13. Кух А.М. Модель системи фахової підготовки викладача фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу. – Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – Випуск 11. – С.45-48.
 14. Кух А.М. Синтетичний підхід у розробці інтегрованих лабораторних робіт практикуму з фізики і методики викладання фізики. Вісник Чернігівського даржавного педагогічного університету. Випуск 23. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2004. – С. 266- 272.
 15. Кух А.М. Система методичної підготовки сучасного вчителя фізики. Збірник матеріалів ХІ Міжнародної конференції «Інформаційні технології в освіті, економіці та бізнесі».— Київ, Европейський університет. –  Т 2. – С.46-48.
 16. Кух А.М. Система ціннісних орієнтацій у фаховій підготовці викладача фізики. Збірник доповідей учасників V Всеукраїнської науково-методичної конференції «Впровадження нових інформаційних технологій навчання». Видавництво ЗДІА – Запоріжжя, 2005. – С. 230-236.
 17. Кух А.М. Системно-особистісно-діяльнісний підхід до формування системи фахової підготовки учителів фізики. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 39.—Херсон:  ХНУ, 2005. – С. 267-273.
 18. Кух А.М. Цільові орієнтації фахової підготовки викладача фізики. Зб. наук. праць № 1 —Бердянськ::БДПУ, 2006. – С.121-129.
 19. Кух А.М., Кух О.М. Сучасна дидактика і освітнє середовище. Зб. наук. праць К-ПДУ: Серія педагогічна: Вип. 9. Кам’янець-Подільсь­кий: К-ПДПУ, інформа­ційно-видавничий відділ, 2003. – С.106-108.
 20. Кух А.М., Кух О.М. Інноваційна система методичної підготовки вчителя фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна, Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006.—Випуск 12. – 46-52 с.
 21. Кух А.М., Кух О.М. Дидактичні основи методичної підготовки вчителя фізики. Дидактика професійної школи: Зб. наук. пр: Випуск 4/Ред. кол.: С.У.Гончаренко, В.О.Радкевич, І.Є.Каньковький та ін..—Хмельницький: ХНУ,2005.— С.81-84 (1,0).
 22. Кух А.М., Кух О.М. Модульно-рейтинговая система контроля профессиональных учений студентов. Материалы II Международной научно-практической конференции „Проблемы дидактики высшей школы”. – СГУ. 2000.  – С. 200-203.
 23. Атаманчук П.С., Кух А.М., Мендерецький В.В. Ціннісні аспекти фахової підготовки вчителя фізики. Наукові записки. – Випуск№60.  – Cерія: Педагогічні науки. –Кіровоград: РВВ КДПУ ім.  В. Винниченка. – 2005. – Частина 2. – С. 236-244.
 24. Атаманчук П.С., Кух А.М. Тематический контроль знаний учащихся по физике при помощи эталонных уровневых заданий. Преподавание физики в высшей школе.//Научно-методический журнал. – № 31.Москва, 2005. – С.14-17.
 25. Кух А.М. Використання принципів синергетики у формуванні систем фахової підготовки учителя фізики. Вісник Кам’янець-Подільського державного університету.— Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університет, 2004. – Вип. 2. – С. 136.
 26. Кух А.М. Еталонні вимірники якості знань як критерії узагальнення знань учнів з фізики. Зб. наук. праць К-ПДПУ: Серія педагогічна: Вип. 7. Кам’янець-Подільський: К-ПДПУ, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – С. 37-42.
 27. Атаманчук П.С., Кух А.М Кількісно-якісна оцінка навчальних здобутків учнів з фізики. Зб. наук. праць: спеціальний випуск. – Київ, Науковий світ, 2001.  – 217 с.
 28. Атаманчук П.С., Кух А.М. Узгодження нормативних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з вимогами особистісно-орієнтованого навчання. Фізика та астрономія в школі. – 2002.  – № 1. – С.17-20.
 29. Костюкевич Д.Я., Кух А.М. Елементи технології наочного навчання. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. Серія педагогічна, Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2006.  – Випуск 12. – С. 112-118. 
 30. Рачковський О.М., Криськов Ц.А., Кух А.М. Застосування кредитно-модульної системи при вивченні курсу загальної фізики. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу. – Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – Випуск 11. – С.163-167.
 31. Кух А.М. Моделювання системи фахової підготовки викладача фізики. Наукові записки. Випуск 66. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград. РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – С.87-93.
 32. Кух А.Н. Формирование компетентностей будущего учителя физики. Сб. науч. ст. Х-й Международной научно-методической конференции «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», – Москва, НПГУ, изд. Карпов Е.В.,2011 – Ч.2. –С. 243-245.
 33. Кух А.М. Методологические и теоретические основы инновационных обучающих систем профессиональной подготовки специалистов. Scientific Jornal of the Technical University of Varna, Special number. – Днепропетровск — Варна, «Пороги», 2006. – С.58-69.
 34. Кух А.М. Кух О.М. Дидактичні принципи в системі методичної підготовки вчителя фізики. Зб. наук. праць ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Освітні вимірювання-2011» – Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова, – 230 с. – С.198-201
 35. Кух А.М. Цільові орієнтації фахової підготовки викладача фізики. Зб. наук. праць №1 —Бердянськ::БДПУ, 2006. – 216 с. – С.121-129.
 36. Кух А.М., Килимник С.М . Реалізація професійно-орієнтованих форм навчання фізики у підготовці фахівців харчових технологій. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету: Серія педагогічна: «Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю» — Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський національний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2014. – Випуск 21.
 37. Кух А.М. Методологічні та технологічні засади формування інноваційних навчальних систем фахової підготовки вчителя фізики. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Випуск 36(2). Серія: Педагогічні науки.Чернігів. – 2006. – С.3-9.
 38. Кух О.М., Кух А.М. Система формування методичної компетентності майбутніх вчителів фізики. Вісник чернігівського національного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 44. Серія педагогічні науки. Чернігів: ЧНПУ, 2016. – № 44 -186. – С.92-98.
 39. Кух А.М. Формування навичок самоконтролю учнів з фізики. Зб. наук. праць КПДПУ.-Кам.-Подільський, 1998. – С. 35-41.
 40. Атаманчук П.С., Кух А.М Управління навчанням фізики при здійсненні різних видів контролю. Зб. наук. Праць: Педагогічні науки. – Вип.24., Херсон: ХДПУ. – 2001. – 7-14 с.

Методичні рекомендації, навчальні посібники, статті, тези доповідей

 1. Кух А.М. Кух О.М. Проектування сучасних педагогічних систем. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції.—Хмельницький: ХНУ, 2005.— С. 6-7. 
 2. Кух А.М. Модульно-рейтингова система контролю навчальних досягнень студентів. Матеріали доповідей Всеукраїнської наук.-метод. конференції ”Нові інформаційні технології у вищій школі”, Ніжин, 2000. – С.35-41. 
 3. Атаманчук П.С., Кух А.М. Збірник тестових завдань еталонного характеру з фізики (експериментальні матеріали) — Кам’янець-Подільський, 1999. – 120 с.
 4. Атаманчук П.С., Кух А.М. Использование тематических заданий эталонных уровней при обучении физике в школе. Новые технологии в преподавании физики: школа и ВУЗ (НТПФ-IV)14-17 марта 2005 г.:сборник аннотаций.— Москва, Типография МПГУ. – С.6-7.
 5. Атаманчук П.С., Кух А.М. Образовательные доктрина и среда как механизмы прогнозирования в обучении. Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», 3-10 июня 2005 г., Варна, Болгария, Материалы, —Днепропетровск: «Пороги», 2005. – С. 256-258.
 6. Атаманчук П.С., Кух А.М. Освітня доктрина та інформаційно-освітнє середовище як засоби розробки дієвої дидактики фізики. Web. www.ksu.ks.ua/Downloads/it_conf/1/Аtaman4uk_Kux.doc
 7. Атаманчук П. С., Кух А.М. Сучасні вимоги до контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів та механізм їх реалізації при вивченні фізики. Зб. наук. Праць: Педагогічні науки. –Вип.24., Херсон: ХДПУ. – 2001. – С.175-178.
 8. Атаманчук П.С., Кух А.М. Тематичні завдання еталонного характеру з фізики 9-11 кл. Наукові праці Кам’янець-Подільського державно­го педагогічного уніве­р­си­тету. Т.2. Кам’янець-Подільсь­кий: К-ПДПУ, інформа­ційно-видавничий відділ, 2002. – С. 57-60.
 9. Атаманчук П.С., Кух А.М. Тестові завдання еталонного характеру з фізики – Кам’янець-Подільський, 2000 – 104 с.
 10. Атаманчук П.С., Кух А.М., Кух О.М. Методологія формування фізичних знань учнів та професійних якостей учителів фізики та астрономії. Мультимедійний посібник за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Методологічні принципи формування фізичних знань учнів та професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії.», Кам’янець-Подільський, 2-4 жовтня 2003 р. Версія 2.0— 2005 р.
 11. Атаманчук П.С., Кух А.М., Кух О.М. Дидактика фізики в контексті Болонського процесу. Мультимедійний посібник за матеріалами Міжнародної наукової конференції «Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу», Кам’янець-Подільський, 22-24 вересня 2005 р. – 2005 р.
 12. Атаманчук П.С., Кух А.М., Мендерецький В.В. Елементи цілеорієнтації експериментальної діяльності студентів з фізики. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск 4: в 3-х томах.– Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2004.­– Т.2: Теорія та методика навчання фізики. – С.8-16.
 13. Атаманчук П.С., Кух А.М., Мендерецький В.В. Розвиток науково-технічної творчості.Дидак­тичні проблеми фізичної освіти в Україні: Мате­ріали науково-практичної конференції) Чернігів: ЧДПУ, 1998. – 174 с. – С. 8-10.
 14. Атаманчук П.С., Кух А.М., Севернюк О.В. Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. Мультимедійний посібник за матеріалами Міжнародної науково-методичної конференції­ «Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії», Кам’янець-Подільський, 2-4 жовтня 2003 р. – 2004 р.
 15. Атаманчук П.С., Кух А.М., Чубар О.В. Педагогічна презентація – засіб активізації навчального процесу з фізики. Зб. Наук. праць К-ПДПУ: Серія педагогічна: Вип. 5. Кам’янець-Подільсь­кий: К-ПДПУ, інформа­ційно-видавничий відділ, 1999. – С.57-60 (0,3)
 16. Валяровський М.В., Кух А.М. Управлінн я дослідницькою діяльністю учнів з фізики. Зб. наук. праць К-ПДПУ: Серія педагогічна: Вип. 8. Кам’янець-Подільсь­кий: К-ПДПУ, інформа­ційно-видавничий відділ, 2002. – С.17-21.
 17. Дінділевич Є., Кух А. Уточнення змісту задачі в процесі її розв’язування. Збірник матеріалів конференції молодих науковців. – ХДУ,Херсон. – 2005. – С. 70-73.
 18. Дінділевич Н.М., Кух А.М. Інтеграція предметів природничого циклу в шкільному курсі фізики. Зб. наук. праць КПДПУ.-Кам.-Подільський, 1998. – С. 41-44.
 19. Кух А.М., Кух О.М. Освітнє середовище у фаховій підготовці. Зб. наук. праць К-ПДУ: Серія педагогічна: Вип. 9. Кам’янець-Подільсь­кий: К-ПДПУ, інформа­ційно-видавничий відділ, 2003. – С. 31-33.
 20. Кух А.М., Кух О.М. Особливості системи фахової підготовки педагогічних кадрів: Самостійність навчання. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактики дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. — Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – Випуск 10. – 184 с. –С. 24-26.
 21. Кух А.М., Кух О.М. Педагогічні системи та їх проектування. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактика фізики в контексті орієнтирів Болонського процесу. – Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – Випуск 11. – С. 148-151. 
 22. Кух А.М., Кух О.М. Самостійна освітня діяльність студентів в умовах дистанційного навчання. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 39.—Херсон: В-цтво ХНУ, 2005. – С. 274-278.
 23. Кух А.М. , Кух О.М. Технічні засоби навчання (практикум). – Кам’янець-Подільсь­кий: 1999. – 124 с.
 24. Кух А.М., Уляніцький Ю.М. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактики дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – Випуск 10. – С.135-138.
 25. Кух А.М., Шленчак С.В. Особливості проведення інтегрованих лабораторних робіт. Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск 4: в 3-х томах.– Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2004.­ – Т.2: Теорія та методика навчання фізики. – С. 264-271.