Кафедра фізики

Ідея заснування у Кам’янці на Поділлі університету виникла восени 1917 р. і належала трьом видним діячам краю – О. М. Пащенку (голові повітової земської управи), О. П. Шульмінському (голові міської управи) та К. Г. Солусі (голові Подільської губернської організації «Просвіта»). Однак через зміну політичної ситуації в місті реалізація задуму була відкладена на наступний рік.

Історичний факультет К-ПНУ імені Івана Огієнка м. Кам'янець-Подільський - YouTube

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка розпочав свою історію 1 липня 1918 року відповідно до закону, прийнятого Радою Міністрів Української держави і затвердженого Гетьманом України, а запрацював з 22 жовтня 1918 р. Щоправда тоді він називався  Кам’янець-Подільським державним українським університетом.  Фізико-математичний факультет був одним із перших  двох факультетів,  розміщувався він у теперішньому головному корпусі університету. Тоді ж була започаткована і кафедра фізики.

Військове протистояння 1918-1921 років та матеріальна скрута населення не завадили керівництву створити необхідну для навчального процесу матеріально-технічну базу, збудувати астрономічну обсерваторію, якою керував астроном О. Аленич, а також організувати перші безкоштовні підготовчі курси з математики та фізики влітку 1919 року.

Студенти активно займалися науковою роботою, було створено перший науковий гурток. В університетське студентське наукове товариство входили математично-фізична та астрономічна секції.

Після поразки національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. перший вищий навчальний заклад на Поділлі зазнав низки реорганізацій.  У січні 1921 року університет було закрито і замість нього створено інститут теоретичних наук (ІТЕН) у складі трьох автономних закладів, серед яких був також інститут фізико-математичних наук. Але вже в лютому 1921 року ІТЕН реорганізовано в два самостійні навчальні заклади – Інститут народної освіти (ІНО) та Сільськогосподарський інститут. Одним із двох відділів на факультеті професійної освіти ІНО був фізико-математичний.

18 жовтня 1921 року замість скасованих фізико-математичного і соціально-гуманітарного факультетів утворили факультетпрофесійної освіти, який діяв у складі лише трьох курсів. Серед семи секцій, у яких відбувалося навчання, були математична та фізична.

Наприкінці 1921 року діяло декілька лабораторій, зокрема фізична та хімічна, а також астрономічна обсерваторія. Через відсутність достатньої кількості навчальної літератури викладачі розмножували тексти лекцій на друкарських машинках для користування у кабінетах, здавали в інститутську бібліотеку власні книги.

У 1930 році ІНО перейменували в інститут соціального виховання, серед чотирьох відділень якого було і техніко-математичне. Кафедру фізики очолював професор В. Бернацький. При кафедрі працювали студентські наукові гуртки: радіо, фото, фізики, що сприяло поширенню передової технічної думки на Поділлі.

Під час політичних репресій разом з іншими викладачами інституту постраждали й викладачі техніко-математичного відділення. Зокрема, було заарештовано професора В. Бернацького.

В 1933–1934 навчальному році інститут соціального виховання реорганізовується в педагогічний інститут, у якому функціонує і фізико-математичний факультет. Однак незабаром, у зв’язку з близькістю Кам’янця-Подільського до кордону, інститут закривають і матеріальну базу і студентів переводять в інші вузи. Фізико-математичний факультет потрапив до Ніжинського педінституту.

Восени 1944 року відновив свою роботу Кам’янець-Подільський учительський інститут, у складі якого функціонував фізико-математичний факультет. Як і раніше, досить слабкою була матеріально-технічна база – у  перші повоєнні роки навчальне, фізичне та лабораторне обладнання практично не виготовлялося.

У 1948–1949 навчальному році учительський інститут було реорганізовано в педагогічний з чотирирічним терміном навчання.

Файл:Раздимаха Георгій Семенович.jpg — Вікіпедія
Роздимаха Георгій Семенович

У 50-ті роки ХХ ст. були значною сходинкою в зростанні вузу та факультету. Розширювалася матеріальна база. Викладачі І. Івах, Г. Раздимаха, М. Семиліт, Ф. Кравченко, М. Грабовський, Л. Манакін активно залучали студентів до експериментальної, конструкторської та науково-теоретичної діяльності.

У 60-х роках значно підвищився якісний рівень викладацького складу. В 1963 р. завершилася відбудова і реконструкція колишнього навчального корпусу Кам’янець-Подільського університету (сьогодні це головний корпус університету). Туди перемістився і фізико-математичний факультет, який був найбільшим в університеті і зайняв чи не половину приміщень. На першому та частині другого поверху розмістилися фізичні лабораторії.

Відповідно до наказу Міністерства освіти в 1980 році на факультеті утворилося чотири кафедри: алгебри і математичного аналізу, геометрії і методики викладання математики, фізики, методики викладання фізики і технічних засобів навчання. У наступні роки багато зусиль докладалося до зміцнення кадрового потенціалу, підвищення фахового рівня викладачів. На факультеті вирішили зробити ставку на своїх вихованців. Чимало випускників направлялися в аспірантуру, що дало позитивні результати. Як правило, всі вони поверталися в інститут уже кандидатами наук.

В 1986 році від Хмельницького технологічного інституту Кам’янець-Подільський педінститут отримав три корпуси, два з яких, по вулиці Уральській, дісталися фізико-математичному факультету (один – лабораторний корпус кафедри фізики). Крім того, в третьому корпусі вирішено залишити для факультету три лабораторії електро- і радіотехніки та потужний генератор постійного струму, які залишилися від технологічного університету. Таким чином, матеріальна база кафедри фізики значно поліпшилася.

Криськов Цезагій Андрійович

Наукові дослідження кафедри розпочались у 1984 році виконанням госпдоговірної теми «Розробка фотоприймачів для томографії», замовником якої було СКТБ меделектротехніки. Тоді й була створена науково-дослідна лабораторія напівпровідників. Надалі наукові дослідження були спрямовані на розробку методів синтезу сульфіду кадмію для катодолюмінесцентних перетворювачів енергії (сумісно з Інститутом фізики напівпровідників АН України), створення сонячних перетворювачів енергії, розробка термоелектричних перетворювачів для середнього температурного діапазону (сумісно з Інститутом термоелектрики, м. Чернівці), вдосконалення технології синтезу халькогенідних скловидних сполук As2S3 та As2Se3.

У різні часи завідувачами кафедри фізики були: Раздимаха Г.С., Манакін Л.О., Житкевич В.П., Кравченко Ф.Г., Аносов М.Д.,  Криськов Ц.А.

З 2019 року кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Оптасюк Сергій Васильович

25 червня 2020 року в зв’язку з реорганізацією кафедра фізики припинила своє існування. На базі кафедри фізики і кафедри методики викладання фізики утворено новий підрозділ – кафедру фізики.

Кафедра методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі

У формуванні прогнозованих професійних якостей майбутніх фахівців за освітньо–професійними програмами «014.08 Середня освіта (Фізика)»  та «015 Професійна освіта. Охорона праці» важлива роль належить методичній кафедрі.

Методична кафедра Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка свою первинну назву, – «Кафедра методики викладання фізики і технічних засобів навчання», – отримала внаслідок перейменування кафедри загально–технічних дисциплін і креслення (наказ Міністерства освіти УРСР № 231 від 29.08.1980 р.). У цьому ж році наказом по інституту за № 127 від 22.10.1980 р. встановлено навчальне навантаження викладачів та затверджено такий штатний розклад кафедри:

Івах Іван Вікторович

Івах І.В.  – завідуючий кафедрою (суміщав з посадою ректора Кам’янець-Подільського педагогічного інституту (1967 – 1977 роки)),  доцент,  кандидат педагогічних наук; Коваленко А.Є., кандидат технічних наук, доцент; Добровольський К.О.  – старший  викладач;  Кучменко А.П. – старший викладач; Суліменко С.Д. – асистент; Бігняк О.Д. – асистент.  На той час кафедра забезпечувала читання таких дисциплін: методика викладання фізики; практикум з розв’язування фізичних задач; історія фізики; технічні засоби навчання (для всіх факультетів); електротехніка; радіотехніка; технологія матеріалів з практикумом у навчальних майстернях.

Згодом, – 26.05.1983 р., – на посаду завідуючого кафедрою обрано, за конкурсом, Атаманчука П.С.,, який очолював кафедру до 25.06.2020 року.

Викладацький склад кафедри у 2000-2020-х роках: Атаманчук П.С. – доктор педагогічних наук, професор;  Мендерецький В.В. – доктор педагогічних наук, професор; Ніколаєв О.М. – доктор педагогічних наук, доцент; Семерня О.М. – доктор педагогічних наук, доцент (сумісник – 0,2 ставки); Кух А.М. – доктор педагогічних наук, професор; Білик Р.М. – кандидат педагогічних наук, доцент; Панчук О.П. – кандидат педагогічних наук, доцент; Поведа Т.П. – кандидат педагогічних наук, доцент; Пташнік Л.І. – кандидат педагогічних наук, старший викладач; Чорна О.Г. –  кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Сьoгодні кафедра забезпечує ведення таких курсів: вступ до спеціальності; методика навчання фізики (основна школа); методика навчання фізики (старша школа); методика викладання загально-технічних дисциплін у вищій школі; методика навчання фізики у ВНЗ; теорія та методика виховної роботи; практикум з  методики і техніки навчального фізичного експерименту; дидактичні основи технічної творчості; комунікативні процеси у педагогічній діяльності; креативні технології навчання;  аудіовізуальні технології навчання;  дидактичні основи технічної творчості;  безпека життєдіяльності  людини; менеджмент ризиків у професійній підготовці майбутнього фахівця; методика викладання  безпеки  життєдіяльності  людини;  основи  технічного конструювання;  основи охорони праці; технічна творчість: основи технічного конструювання, інженерна та комп’ютерна графіка; технологія конструкційних матеріалів; метрологічні стандарти та ергономіка в організації охорони праці; безпека експлуатації інженерного обладнання та будівель; низка дисциплін вибіркового характеру.

Позитивне в підготовці майбутніх фахівців:  достатній  рівень  загально–теоретичної підготовки  з  методик навчання фізики, трудового навчання, безпекових дисциплін та психолого–педагогічної підготовки;  наявність  професійних умінь  і  навичок з методики і техніки навчального фізичного есперименту; сформованість умінь планувати навчальну та позакласну роботу  з  фізики  та технологій;  досвід технічної конструкторської діяльності та комплексного використання технічних  засобів навчання, мультимедійних засобів;  обізнанність з питань безпеки життєдіяльності людини та охорони оточуючого середовища  тощо.

У 2002 р. кафедру перейменовано.у: «Кафедру методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі».

З огляду на перспективи науково–методичного забезпечення навчально–виховного процесу, формування кадрового потенціалу, залучення кращих студентів до науково–дослідної діяльності кафедра започаткувала (1995 р.) збірник наукових праць (серія педагогічна), затверджений МОН України як фахове видання.

Вказаний «Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна» (науковий редактор і голова редколегії – П.С. Атаманчук), всі 23  випуски якого стосуються інноваційних конструктів дидактики та методики навчання фізики, з 2012 року набув статусу міжнародного  видання, внаслідок включення його до науко-метричних баз: Google Scholar, Index Copernicus (ICV 2015: 70,57) та GEJSH.

Для професійної підготовки майбутніх учителів  важливе  значення мають не лише знання наукових основ сучасного шкільного курсу фізики  в теоретичному плані,  але  і  ступінь, об’єм,  рівень і форми їх реалізації в шкільних підручниках масових шкіл,  ліцейних класів гуманітарного та  фізико–математичного профілів. У зв’язку з цим у нас розроблено різні види самостійних робіт і вправ, які переслідують такі цілі:   вивчення програми і підручників; вироблення уміння проводити їх науково–методичний аналіз;  формування уміння працювати з спеціальною літературою з методик фізики та трудового навчання, безпекових дисциплін, психології навчання, монографічною літературою тощо. Такі роботи виконуються протягом року паралельно з лекційними курсами та іншими видами занять. Результати самостійних зусиль це – реферат,  методична розробка,  наукова стаття, курсова (дипломна) робота  тощо.  Формуванню і вдосконаленню професіних вмінь молодого вчителя сприяють наукові гуртки та проблемні групи.  Вони допомогають знайомити студентів з особливостями творчої  діяльності вчителя фізики, з шляхами оновлення змісту шкільних курсів фізики і трудового навчання, що передбачає: розробку сучасної концепції фізичної освіти; диференціацію навчання, більш повне  використання  можливостей  діючих  навчальних планів і програм;  посилення уваги до міжпредметних зв’язків, інтеграцію знань про природу;  висвітлення екологічних,  енергетичних,  сировинних та інших актуальних проблем;  впровадження нових інформаційних технологій навчання тощо. Все це  допомагає студентам уже на 2–му чи 3–му курсі визначитись з тематикою самостійних досліджень, результати яких синтезуються у курсових та дипломних роботах, наукових роботах на конкурси, науково–методичних розробках та публікаціях. Студенти-фізики майже щорічно подають свої наукові роботи на різні конкурси та приймають участь у предметних олімпіадах, стають лауреатами різних нагород і дипломів.

З метою методичного забезпечення викладання навчальних  дисциплін на  основі  діючих  навчальних програм,  розроблені робочі програми викладачів,  де враховано міжпредметні зв’язки.  З більшості  дисциплін  розроблені і надруковані методичні рекомендації до практичних та лекційних занять,  розроблені тексти лекцій, підготовлено комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін.  На кафедрі працює щомісячний науково–методчний семінар з проблем управління процесом навчально–пізнавальної діяльності та комп’ютерного всеобучу. Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні авторефератів кандидатських (докторських) дисертацій та різних науково–методичних посібників, підвищуючи у такий спосіб і свій фаховий рівень, постійно долучаються до різних наукових конкурсів, а, починаючи з 2012 року, є щорічними учасниками Європейсько-Азіатських та національних першостей з наукової аналітики в галузі дидактики фізики, які проходять під юрисдикцією Великобританії. Участь більшості науково-педагогічних працівників кафедри зі своїми науковими проектами у 16-ти  етапах  Європейсько-Азіатських та національних першостей  з наукової аналітики в галузі дидактики фізики (інноваційні технології фізичної освіти), отримала визнання Міжнародної Академії Наук и Вищої Освіти (Лондон) – учасникам надано дипломів переможців першостей: золото – 19; срібло – 16; бронза – 3.

Умови сьогодення (освітня реформа) та, зокрема, Закон України «Про освіту» від 28 вересня 2017 р. орієнтують природознавчу галузь на впровадження в навчанні елементів STEM-освіти як засобу інтеграції (об’єднання) природничих наук (Science), використання нових технологій (Technology), інженерії (Engineering) та математики (Mathematics).

Практика підтвердила, що набутий колективом фізико-математичного факультету досвід з інтеграціі вищої фізико-технологічної освіти і науки вдовільняє вимозі забезпечення ефективної підготовки майбутнього педагога-фізика. Такий висновок є наслідком, зокрема, того, що упродовж тривалого періоду, за державного фінансування, на кафедрі методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі виконувалися наступні фундаментальні наукові дослідження  з теорії та методик навчання фізико-технологічних дисциплін:

(1995 – 2000): «Упpавлiння  навчально-пiзнавальною дiяльнiстю  пpи  вивченнi дисциплiн пpиpодничо-математичного циклу в умовах викоpстання нових iнфоpмацiйних технологiй навчання»;

(2000 – 2004): «Теорія і технологія управління пізнавальною діяльністю в умовах реформування загальноосвітньої школи (фізико-математичні дисципліни)»;

(2007 – 2009):  «Інноваційні технології формування фахівця в умовах особистісно орієнтованого навчання та ступеневої  освіти»;

(2010 – 2012): «Управління процесами формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції»;

(2013 – 2015):  «Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю».

Зараз виконується проект: «Теорія управління процесами формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього учителя фізико-технологічного профілю» (2017-2019 роки). Даний проект спрямований на дослідження та розв’язання проблеми управління процесами формування компетентнісного та світоглядного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. Відомо, що найвищому рівню фахової підготовки педагога відповідає сформованість його власного  педагогічного кредо. Вимоги сучасної освітньої парадигми та Закону України «Про вищу освіту», орієнтують виконавців проекту на розробку, створення та обгрунтування наукової концепції, методології освітнього прогнозу й сценаріїв інноваційних технологій результативного навчання, що відповідатимуть світовому рівню підготовки фахівців із збереженням переваг національної системи формування професійних якостей педагога-фізика.

Ідеологію проекту вибудовуємо на основі діалектичних  принципів народної педагогіки, яка категорично не визнає феномену нездібності суб’єкта, але утверджує впевненість у тому, що в своєму житті кожен індивід є одночасно учителем і вічним учнем.

Плануємо подати на освітній ринок наступні продукти інтелектуальної діяльності: монографічні твори, навчальні та методичні посібники,  результати дисертаційних досліджень, дидактичні матеріали і педагогічні засоби, програмні продукти, сценарії результативного професійного навчання, модель формування авторського педагогічного кредо фахівця тощо.

Окрім того, на кафедрі методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі функціонує, з 1993 року, наукова школа «Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності» (науковий керівник – Атаманчук Петро Сергійович).

В межах наукова школа «Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності» на факультеті сформувалася когорта досвідчених наукових керівників у справі підготовки дисертацій до захисту, опонування дисертацій під час захисту на спеціалізованих учених радах, зокрема,  доктори наук, – П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, І. М. Конет, О.М. Ніколаєв, О.М. Семерня, – кандидати наук, – А. М. Кух, Т.П. Поведа та ін.

Професор П.С. Атаманчук є членом експертної ради МОН України з розгляду наукових проектів, членом спеціалізованої вченої ради Д 26.053.06 Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, головою редколегії і науковим редактором «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна» (фахове наукометричне видання) та членом редколегій наступних видань: науково-методичний журнал «Фізика та астрономія в рідній школі» (Київ), «Професійно-прикладні дидактики: міжнародний науковий журнал» Подільського державного аграрно-технічного університету (Кам’янець-Подільський), науково-практичний журнал «Подільський науковий вісник: Економіка, педагогіка» (Вінниця), збірник наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико- математичної і технологічної освіти»; професор В.В. Мендерецький є членом методичної ради МОН України з безпекових дисциплін та членом редколегії «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна» (фахове наукометричне видання) та членом редколегії фахового журналу «Педагогіка безпеки» Вінницького національного технічного університету; професор І.М. Конет є членом експертної ради МОН України з розгляду наукових проектів, годовою міжнародної наукової ради «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна» (фахове наукометричне видання) та членом редколегій наступних видань: «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: Збірник наукових праць (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)», «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: Збірник наукових праць (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)», «Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць Інституту педагогіки НАПН України та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка»; професор А.М. Кух є членом міжнародної наукової ради «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна» (фахове наукометричне видання).

Кафедра методики навчання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі має багаторічний досвід підготовки аспірантів (з 1999 р.), докторантів (з 2015 р.), докторів філософії (з 2016 р.) та обговорення дисертацій на предмет рекомендації до захисту. Вагомим позитивом є те, що її викладачі активно співпрацюють з НАПН України (академік-секретар відділення дидактики, методики та інформаційних технологій О.І. Ляшенко), Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова (завідувач кафедри загальної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України М.І. Шут; завідувач кафедри методики навчання фізика та астрономії, доктор педагогічних наук, професор В.Д. Сиротюк), Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини (завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України М.Т. Мартинюк) та ін.

Науково-педагогічним колективом кафедри з метою забезпечення дієвих умов формування компетентнісних і світоглядних майбутнього педагога-фізико-технологічного профілю створено інтелектуальний продукт «Тематичний комплект книг з теорії та методики навчання фізики», до складу якого входять (список подано нижче): 1. Монографії – 9;2. Підручники (гриф МОН України) – 2; 3. Навчальні посібники (гриф МОН України) – 12; 4. Наукові Збірники – 7;

  1. Методичні рекомендації 4; 6. Біобібліографічний покажчик – 1; Всього – 35 одиниць найменувань.

Концептуальна інноваційність «Тематичного комплекту книг з теорії та методики навчання фізики»: Вперше (у вітчизняній  і світовій практиці аналоги відсутні) впроваджено  в навчальному процесі цілісний тематичний пакет наукових, методичних і навчальних творів, об’єднаних інноваційною концепцією формування прогнозованих професійних компетентностей та світогляду майбутнього учителя фізики, яка вибудувана на принципах бінарності цілеорінтацій (фізика + методика навчання фізики), об’єктивного контролю та управління в процедурах навчання суб’єкта.

Комплект (цілісний інтелектуальний продукт) співвідноситься з наслідками впровадження колективних інноваційних теоретичних і практичних напрацювань наукової школи (з 1993 року; науковий керівник – П.С. Атаманчук) щодо методик та технологій управління процесами формування дієвого педагогічного кредо (прогнозованих професійних компетентностей та світогляду) майбутнього учителя фізики. Ним   обслуговуються всі види навчальної (лекційні, лабораторні, семінарські та практичні заняття, самостійна робота), науково-дослідницької (індивідуальні творчі завдання, презентації, авторські досліди, наукові розвідки, наукові публікації тощо) та фахової (пасивна та активна педагогічні практики, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, проект, кваліфікаційна робота, дисертація тощо) діяльності студента-педагога (науковця) фізичного фаху.

25 червня 2020 року у зв’язку з реорганізацією кафедра МВФ та ДТОГ припинила своє існування і на базі кафедр фізики і методики викладання фізики утворено новий підрозділ – кафедру фізики.