Тематика курсових робіт

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ  З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ 

для студентів 4 курс

З/П

Тема курсової роботи Науковий керівник Виконавець
1. Вивчення границь застосування фізичних законів і теорій на уроках фізики; Атаманчук П.С.
2 Вивчення нелінійних властивостей тертя в курсі фізики середньої школи; Поведа Т.П.
3 Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики; Поведа Т.П.
4 Можливості екологічної освіти учнів на уроках фізики; Мендерецький В.В.
5 Вивчення властивостей кристалічних і аморфних тіл на уроках фізики в середній школі; Атаманчук П.С.
6 Метод аналізу розмірностей у курсі фізики середньої школи; Атаманчук П.С.
7 Метод аналогій у курсі фізики середньої школи; Атаманчук П.С.
8 Метод подоби в курсі фізики середньої школи; Білик Р.М
9 Узагальнення й систематизація знань учнів з фізики; Атаманчук     П. С
10

 

Педагогічні технології на уроках фізики; Поведа Т.П.
11 Підвищення дієвості знань учнів про системи відліку при використанні принципу відносності в навчанні розв’язку фізичних задач; Атаманчук П.С.
12 Принцип толерантності в навчанні фізики; Поведа Т.П.
13 Технологія критичного мислення в навчанні фізики. Поведа Т.П.
14 Дослідження можливостей цілеспрямованого формування узагальнених прийомів розумової діяльності на уроках фізики; Поведа Т.П.
15 Формування основ експериментального методу  в умовах сучасної фізичної освіти; Мендерецький В.В.
16 Можливості вдосконалевання демонстраційного експерименту з фізики на основі сучасної цифрової техніки; Мендерецький В.В.
17 Розвиток аналітичних здатностей учнів середньої школи на уроках фізики; Мендерецький В.В.
18 Дослідження можливостей використання методологічного компонента шкільного курсу фізики; Мендерецький В.В.
19 Методичні аспекти формування загальнонавчальних умінь у процесі розв’язку задач на уроках фізики; Атаманчук П.С.
20 Робота з обдарованими дітьми в процесі навчання фізики; Мендерецький В.В.
21 Методика складання олімпіадних завдань для учнів середньої школи. Мендерецький В.В.
22 Метод математичної індукції в навчанні фізики; Мендерецький В.В.
23 Геометричні образи векторних рівнянь у фізиці; Атаманчук П.С.
24 Тестові завдання як форма поточного контролю при навчанні фізики в школі;
25 Вивчення статистичних закономірностей у курсі фізики середньої школи й можливість їх перевірки в комп’ютерному експерименті.
26 Міжпредметні зв’язки фізики й математики при вивченні однієї з тем курсу фізики.
27 Міжпредметні зв’язки фізики й хімії (або одного із предметів природничо-наукового циклу) при вивченні однієї з тем курсу фізики.
28 Використання електронного підручника в навчальному процесі з фізики. Білик Р.М.
29 Використання Інтернет у навчальному процесі з фізики. Кух А.М.
30 Корпускулярно-хвильовий дуалізм у курсі фізики середньої школи. Атаманчук П.С.
31 Варіативні моделі атома й атомного ядра в курсі фізики середньої школи. Поведа Т.П.
32 Саморобні прилади  й конструкції одного із приладів курсу фізики середньої школи. Білик Р.М.
33 Відображення успіхів сучасної космонавтики в курсі фізики середньої школи. Білик Р.М.
34 Світоглядні проблеми шкільного курсу фізики. Білик Р.М.
35 Ідеї розвиваючого навчання фізиці. Білик Р.М.
36 Методологічні проблеми методики навчання фізики Атаманчук П.С.
37 Самостійна робота учнів при вивченні фізики Мендерецький В.В.
38 Політехнічна спрямованість вивчення фізики в школі Мендерецький В.В.
39 Комплексний підхід в реалізації навчальних, виховних і розвиваючих завдань при вивченні фізики; Мендерецький В.В.
40 Оптимізація навчання фізики; Мендерецький В.В.
41 Гуманізація, гуманітаризація та демократизація навчання фізики; Атаманчук П.С.
42 Інтеграція навчання, удосконалення міжпредметних зв’язків у навчанній фізики старшокласників Атаманчук П.С.
43 Генералізація навчального матеріалу з фізики, навчання учнів виділяти в ньому головне; Атаманчук П.С.
44 Використання учнівських творчих конспектів, опорних конспектів для генералізації і систематизації знань; Атаманчук П.С.
45 Вивчення фізичних основ НТП, політехнізація навчання, забезпечення його зв’язку з життям; Атаманчук П.С.
46 Формування мотивів навчальної діяльності учнів, свідомого ставлення та інтелекту до навчання; Атаманчук П.С.
47 Удосконалення методів актуалізації опорних знань учнів; Атаманчук П.С.
48 Методика вивчення матеріалу укрупненим дозами (блоками) в процесі навчання фізики; Мендерецький В.В.
49 Розширення навчальних, виховних і розвиваючих функцій задач різних типів з фізики.  Мендерецький В.В.
50 Методка використання технології SMART в навчанні фізики учнів основної школи Кух А.М.
51 Інструменти SМART освіти в організації навчальних досліджень старшокласників з фізики Кух  А.М.
52 Програмно-вимірювальні комплекси у постановці навчальних досліджень з фізики Кух А.М.
53 Методичні особливості використання інтерактивних дошок на уроках фізики в школі Кух А.М.
53 Форми реалізації проектної технології навчання фізики в школі Кух А.М,
55 Методичні принципи і форми реалізації STEM-освіти в навчанні фізики в старшій школі  Кух А.М.
56 Методика використання елементів роботехніки при вивченні фізики в школі Кух А.М.
57 Елементи медіаосвіти в навчанні фізики в старшій школі Кух А.М.
58 Методичні особливості використання комп’ютеризованого практикуму у постановці лабораторних робіт з фізики Кух А.М.
59 Методичні засади експлуатаціх технопарку як форми розвитку пізнавального інтересу до вивчення фізики в школі Кух А.М,
60 Методичні особливості організації технодрому як навчального середовища з фізики в школі Кух А.М.