Мендерецький Вадим Владиславович

Працює в університеті з 1 травня 1990 року. Навчався в докторантурі при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. У 2007 році захистив докторську дисертацію у Національному університеті імені М.П. Драгоманова. У 2011 році – присвоєно вчене звання професора.
Викладацьку діяльність будує на засадах співпраці та співтворчості зі студентською молоддю під девізом забезпечення готовності майбутніх учителів до науково-методичних перебудов та впровадження сучасних технологій та методик у навчання природничих дисциплін.
З 1993 року Вадим Владиславович є виконавцем держбюджетної тематики з проблем управління компетентнісним та світоглядним становленням майбутнього педагога. Бере участь у виконанні проекту «Теорія управління процесами формування компетентнісних і світоглядних якостей майбутнього учителя» (2017-2019 роки). Ця діяльність та участь у більш як 150 наукових конференціях, симпозіумах, семінарах різних рівнів і Європейсько-Азіатських першостях з наукової аналітики в галузі дидактики дали змогу розвинути наукові зв’язки і співпрацю з багатьма освітніми закладами України та закордону.
За роки науково-педагогічної діяльності Вадим Владиславович опублікував понад  300 наукових праць, серед яких: 2 монографії, 2 підручники для вищої школи та понад 50 навчальних посібників, які рекомендовані МОН України, понад 100 статей опубліковано в наукових фахових виданнях України, та закордоном, має публікації у виданнях, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах. За останні 5 років опублікував понад 100 робіт.
В.В. Мендерецький є членом редколегії «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія педагогічна» (фахове наукометричне видання) та членом редколегії фахового всеукраїнського журналу «Педагогіка безпеки».
Професор В. В. Мендерецький брав участь у роботі експертних рад МОН України з акредитації спеціальностей, є членом Експертної ради МОН України з розробки державного стандарту з безпекових дисциплін.
Вадим Владиславович керує написанням дипломних і магістерських робіт, кандидатських дисертацій.
За успіхи в трудовій діяльності нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, грамотою Міністерства освіти і науки України (1990 р.), знаком «Відмінник освіти України» (2008 р.), грамотою Хмельницької обласної ради (2008 р.), почесною грамотою Кам’янець-Подільської міської ради (2010 р.), у період з 2010 року по 2012 неодноразово був переможцем обласного конкурсу науково-дослідних робіт у номінаціях «Підручники і монографії» та «Фундаментальні НДР».

СПИСОК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ

Монографії

 1. Навчальний експеримент в системі підготовки вчителя фізики: монографія / Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, ред.-видав. від., 2006. – 256 с.
 2. Міжпредметні зв’язки в навчальному експерименті як засіб формування предметної компетентності старшокласників з фізики: монографія / Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. націон. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 160 с.

Підручники

 1. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 292 с. – (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для ВНЗ, лист МОН України № 1/11-1115 від 22.02.2010 p.).
 2. Методика і  техніка  навчального фізичного експерименту в старшій школі / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв. –Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 420 с. – (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для ВНЗ, лист МОН України № 1/11-1116 від 22.02.2010 p.).

Навчальні посібники

 1. Збірник задач з фізики: навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, А. А. Криськов. – К. : Школяр, – 304 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).
 2. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник / В. В. Мендерецький. П. Д. Плахтій, Болібрух Б. B. та ін. – Кам’янець-Подільський : Медобори, 2003. – 304 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-44 від 08.01.2003 p.).
 3. Методичні основи організації і проведення навчального експерименту: навчальний посібник / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, А. М. Кух. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. – 216 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-3075 від 29.12.2005 p.).
 4. Практикум з безпеки життєдіяльності в особистіно орієнтованій системі підготовки вчителя: навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. – 140 с. –(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-1101 від 28.04.2006 p.).
 5. Методичне забезпечення навчального експерименту в 10-11 класах: навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, О.М. Ніколаєв. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2007. – 364 с. – (Рекомендовано МОН України, лист МОН України № 1.4/ 18-Г-1853 від 30.10.2007 p.).
 6. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи): навчальний посібник / П.С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № і /11-87 від 06.01.2011 p.).
 7. Основи охорони праці (практичний курс): навчальний посібник / П.С. Ата-манчук, В.В. Мендерецький, О.П. Панчук, О.Г. Чорна. – Кам’янець-Подільський: К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1 /11-86 від 06.01.2011 p.).
 8. Охорона праці  в  галузі  (видання  друге  перероблене): навчальний посібник  / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, P. М. Білик. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», – 270 с.

Наукові статті

 1. Пропедевтика експериментальних умінь учнів / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // К. : Рідна школа.  – 1992. – № 9-10. – С. 3-10.
 2. Концептуальні засади побудови і вивчення курсу основи безпеки життєдіяльності в 12-річній середній школі  / П.С.Атаманчук, В.В. Мендерецький // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Се­рія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : КПДПУ, інформ.-видав. від., 2000. – Вип. 6. – С. 30-34.
 3. Шляхи вдосконалення експериментальної підготовки майбутнього учителя // Наук. зап. Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, – Вип. 53. – С. 205-212.
 4. Управління продуктивною навчально-пізнавальною діяльністю на основі об’єктивного контролю / П.С. Атаманчук, В. . Мендерецький // Педагогіка і психологія. – К. : Педагогічна преса, 2004. – №3. – С. 5-18.
 5. Оцінювання експериментальних досягнень як важливий чинник забезпечення професіоналізму майбутнього вчителя експерименту / П.С.Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В.Мендерецький // Фізика та астрономія в школі. – 2006. – №6.–С. 11-17.
 6. Ціннісні передумови формування експериментальних способів діяльності вчителя / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Педагогіка і психологія. – 2006. – №3. – С. 37-48.
 1. Методологія управління якістю професійного становлення майбутніх вчителів / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Основните проблеми на съвременната наук : матер, за 5-а междунар. науч. практ. конф. : Педагогически науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ОДД, – Т. 14. – С. 35-45.
 2. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. Competence aspects of formationfuture specialist. – Austria-science: Inns-bruck, Austria. – VOL 18, No 22. – 2018. – P. 55-70.
 3. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. Development of experimental competence students in higher education staff. – Colloquium-journal»,  Warszawa, Poland. -2019, №2(26). – P. 38-42.
 4. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. Quality management professional education based on creating target programs. – Spirit time: Berlin, Germany. – VOL 2, №13. – 2019. – P. 13-16.
 5. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. Cause result unity forecast and result   of   learning. – Fundamentalis scientiam, Madrid, Spain. – VOL 1, №26. – 2019. – P. 41-49.
 6. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., NicolaevM. An important aspect of the formation of methodological competence of the future physics teacher // International Academy of Science and Higher Education. – London: IASHE, 2017.– P. 13–17.
 7. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. The theoretical foundations of management processes of formation of the future expert // Sciences of Europe: Praha, Czech Republic. – VOL 2, No 15. – 2017. – P. 55-70.
 8. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Panchuk O.P. // Psycho-pedagogical bases of management the process of formation of innovative competence of students The scientific method. – Warszawa: Ciołka 13. – VOL 1, No 7. – 2017. – P. 59-64.
 9. Atamanchuk P.S., Menderetskyj V.V., NicolaevM. // The competence of the future expert status Scientific Light. Wroclaw, Poland. – VOL 1, No 5. – 2017. – P. 84-92.
 10. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., NicolaevM., Panchuk O.P. Issues of formation of proper assessment criteria in relation to knowledge and behaviour of individuals at various stages of their lives // Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXLV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, June 23 – June 29, 2017).
 11. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., NicolaevM. Problems of interpersonal relations in conditions of modern requirements to quality of education and the level of professional skills of experts” // Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CLII International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Psychology and Educational sciences (London, September 21 – September 26, 2017).
 12. Atamanchuk P.S., Bilyk R.M., Menderetskyj V.V., Nedelsky U.I., Panchuk O.P. Dialectics of objective control over predicted outcomes of teaching the individual // Стаття прорецензована та прийнята до друку в наукометричний журнал «Cambridge Journal of Education», який входить до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science ISSN: 0305-764X, E-ISSN: 1469-3577.