Мета діяльності лабораторії

 • проведення досліджень термоелектричних, оптичних, гальваномагнітних властивостей нанокомпозитних, тонкоплівкових, а також масивних високоефективних багатокомпонентних термоелектричних матеріалів;
 • проведення фундаментальних та прикладних досліджень фізико-хімічних властивостей напівпровідникових матеріалів з метою створення ефективних термоелектричних перетворювачів енергії;
 • проведення спецфізпрактикуму з фізики напівпровідників та діелектриків, виконання курсових, дипломних та магістерських робіт з галузі напівпровідниковjго матеріалознавства.

Напрямки наукової діяльності:

 • синтез та вирощування кристалів напівпровідникових сполук для термоелектрики, фотоелектрики і оптичного запису інформації
 • теоретичне моделювання фізичних процесів і явищ у напівпровідниках
 • дослідження фізичних властивостей напівпровідників
 • розробка фізичних моделей дефектоутворення та їх впливу на властивості напівпровідників
 • виготовлення наукового обладнання
 • конструювання термоелектричних і оптоелектронних пристроїв та їх тестування
 • оптична спектроскопія напівпровідникових матеріалів у видимому та ультрафіолетовому діапазоні

Співпраця:

 • Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (лабораторія оптичної субмікронної спектроскопії та відділ фізичної хімії);
 • ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (кафедра фізики і хімії твердого тіла);
 • Інститут термоелектрики НАН та МОН України;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка (лабораторія структурних досліджень рідин).

Основні досягнення:

 • Вдосконалено способи підвищення гомогенності напівпровідникових сполук та їх однорідного легування (патенти України на корисні моделі №№ 43897, 43898, зареєстровані 10.09.2009 р.)
 • Досліджено вплив домішок на фізичні властивості напівпровідників, зокрема отримана фаза «спінового скла», перспективного для розробки пристроїв спінтроніки
 • Виготовлені та апробовані лабораторні зразки термоелектричних перетворювачів енергії
 • Отримані халькогенідні скловидні сполуки для оптичного запису інформації надвисокої щільності
 • Результати наукових досліджень відзначені дипломами і золотими медалями Міжнародних виставок «OPTICS-EXPO” м. Москва, 2009 р., салону винаходів «Новое время», золота медаль Нікола Тесли (Академія наук Угорщини) м. Севастополь, 2011 р., «Високі технології» м. Київ, 2011, 2012 рр.

На базі лабораторії проводяться такі дослідження:

 • Дослідження температурних залежностей теплофізичних характеристик термоелектричних матеріалів (питомі значення теплоємності та теплопровідності) в інтервалі температур 100-700 К (Вимірювач теплоємності ИТ-л-400)
 • Оптична спектроскопія напівпровідникових матеріалів у видимому та ультрафіолетовому діапазоні (Реєструючий спектрофотометр SPECORD UV VIS)
 • Оптична мікроскопія в прохідному відбитому світлі (Металографічний мікроскоп МИМ-7, мікроскоп Bresser Researcher TRINO NV 40-1000x)
 • Дослідження температурних залежностей електрофізичних та гальваномагнітних параметрів термоелектричних матріалів
 • Дослідження температурних залежностей коефіцієнта Зеєбека
 • Дослідження ефекту Холла