Лабораторія “Управління навчально-пізнавальною діяльністю” (ауд. 35. к.4)

Науково-дослідна лабораторія

“Управління навчально-пізнавальною діяльністю”

Лабораторію засновано у 1993 році.

Керівник: доктор педагогічних  наук, професор кафедри фізики КУХ АРКАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Мета діяльності лабораторії – забезпечити умови для дослідження інноваційних процесів в управлінні навчальним процесом в закладах освіти та забезпечення керованості і прогнозованості в навчанні. При цьому експериментальний (науково-дослідний) характер роботи лабораторії розгортається на основі програмно-цільового підходу до управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів, абітурієнтів, студентів, магістрантів, учителів, (в рамках підвищення кваліфікації та перекваліфікації), аспірантів та докторантів.

Основними задачами діяльності лабораторії є:

 • вивчення проблеми управління навчально-пізнавальною діяльністю у різних видах і формах освіти, її спрямованості та змісту;
 • вивчення інноваційних процесів, що відбуваються у загальноосвітніх та вищих навчальних закладів (та поза ними), науково-методичне забезпечення переведення їх у режим експериментальної роботи з розвитку освітньої установи, розробка і впровадження конкретних схем управління з навчальних предметів і дисциплін;
 • проведення діагностичних досліджень стану освітньо-розвивальних процесів та їх впливу на формування особистості студента (учня) й викладача (педагога);
 • розробка умов успішної адаптації нових освітніх програм, навчальних посібників, технологій, гнучких структур випереджальної освіти, дистанційного навчання та ін.;
 • аналіз педагогічного досвіду вчителів, методистів, науковців і розробка методик з його використання;
 • розробка експериментальних освітніх програм (у тому числі авторських), наукових гіпотез і концепцій розвитку змісту навчальних предметів, раціональних режимів навчання, нових педагогічних теорій і практик, методів і прийомів освітніх технік і технологій, а також програм дослідницьких моніторингових робіт;
 • розробка концепцій (концептуальних моделей) і програм науково-дослідного експерименту й надання практичної допомоги педагогічним працівникам у розробці та проведенні індивідуальних експериментально-дослідницьких робіт, моделюванні занятьв, навчально-пізнавальних ситуацій та ін.

Зміст роботи лабораторії передбачає відстеження закономірностей та окремих показників протягом тривалого періоду розвитку навчального закладу, аналіз позитивних і негативних явищ, що виникають у ході розвитку окремих компонентів цілісного педагогічного процесу, рішення задач найближчої перспективи (2-3 роки). Обов’язковим блоком у змісті діяльності лабораторії є:

 • пошук шляхів удосконалення методичної роботи;
 • визначення напрямів експериментальної роботи;
 • аналітичний контроль, моніторингові обстеження рівня навченості й вихованості студентів, педагогічної майстерності та професійної компетентності викладачів, ходу експерименту та його результатів.

Основні функції діяльності науково-дослідної лабораторії зосереджені на:

 • об’єднання інтелектуальних, фінансових та матеріально-технічних ресурсів при виконанні наукових досліджень;
 • впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та у навчальний процес;
 • кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень;
 • оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, які пов’язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах та у наукових виданнях;
 • розвиток кадрового потенціалу університету та відповідних наукових шкіл.

Для досягнення поставлених цілей науково-дослідна лабораторія виконують наступну діяльність:

 • надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг, напрям яких відповідає науковим напрямкам діяльності лабораторії, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам;
 • пошук споживачів наукової продукції університету;
 • забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та впровадження їх у виробництво;
 • залучення науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів університету до виконання науково-дослідних робіт з оплатою праці та на загальних засадах;
 • придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР); проведення метрологічної атестації та повірки контрольно-вимірювальної апаратури;
 • отримання дозвільних документів для проведення певних видів діяльності;
 • збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності науково-дослідної лабораторії;
 • підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

Лабораторія здійснює

 • науково-теоретичні дослідження з проблеми “Управління навчально-пізнавальною діяльністю” ;
 • вироблення та впровадження інноваційних технологій управління пізнавальною діяльністю (вищі та середні заклади освіти);
 • розробку та апробацію навчально-методичних посібників, орієнтованих на використання нових засобів та технологій навчання і управління цим процесом.
 • освітньо-консультативну діяльність з підвищення науково-професійного рівня використання нових засобів та технологій навчання і управління пізнавальною діяльністю.
 • вивчення попиту на навчально-методичну та науково-методичну продукцію лабораторії, встановлення ділових зв’язків з видавництвами.
 • налагодження наукових зв’язків з вищими закладами освіти та науково-методичними центрами.
 • надання послуг з відлагодження, встановлення та використання засобів нових інформаційних технологій.
 • виготовлення та поширення мультимедійних засобів та медійних продуктів в закладах освіти.
 • розробку і впровадження педагогічних програмних засобів навчання.
 • публікацію матеріалів з проблеми управління навчально-пізнавальною діяльністю